Reklama

14. 06. 2021

Dnes má svátek: Roland
středa, 11 červen 2014 09:30

Sloučení obcí Brumova a Bylnice, 50. výročí tohoto historického kroku

Rok 1964 znamenal pro občany do té doby samostatných obcí Brumova a Bylnice velkou změnu. V tomto roce, přesněji 14. 6. 1964, totiž došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice. V letošním roce si tedy připomínáme 50. výročí tohoto historického kroku.


A 50 let společného života - to je ZLATÁ SVATBA
To, že označení „Zlatá svatba" je ´v tomto případě použito oprávněně, můžeme doložit tím, že o tomto sloučení byl před 50 lety Českou televizí natočen a odvysílán pořad pod názvem „Valašská svatba". A protože takové výročí si určitě zaslouží pozornost, s malým ohlédnutím za touto událostí k Vám přichází nyní také Naše Valašsko.info.


Naše informace bude mít dvě části.
V první části budou použity informace tzv. úřední, v části druhé dáme slovo našim občanům.


1. část
Svůj prvopočátek má uvedené sloučení již v roce 1945, kdy se toto projednávalo 31. 10. na schůzi MNV Brumov v souvislosti s vypracováním regulačního plánu. V roce 1948 pak byl usnesením tehdejší Rady ONV v Uherském Brodě schválen návrh na sloučení několika obcí z důvodu veřejného zájmu. Mezi těmito obcemi byly také Brumov a Bylnice. Na MNV Brumov i MNV Bylnice byla zaslána výzva k jednání o dobrovolném sloučení obou obcí a jednání byla následně zahájena. (Tady je dobré připomenout skutečnost, že v případě, že by se obce nedohodly na tzv. dobrovolném sloučení, mohl v případě veřejného zájmu zemský národní výbor provést tzv. nedobrovolné sloučení dle dekretu prezidenta republiky.)


Jednalo se v Brumově, jednalo se v Bylnici. MNV v Brumově se již 20. 6. 1948 na své schůzi po slyšení veřejnosti (na schůzi byli pozváni zástupci z každého čísla popisného) jednohlasně usnesl pro spojení obcí Brumova a Bylnice. Situace v Bylnici tak jednoduchá nebyla. To mně potvrdilo několik pamětníků, které jsem v této věci oslovil. Pro dokreslení také přidávám několik informací z materiálů tamního MNV.


Např. v dopise MNV Bylnice ze dne 1. 8. 1948, adresovanému ONV Uherský Brod, je uvedeno, že ve věci sloučení byla v Bylnici konána veřejná schůze občanů, kteří se jednoznačně usnesli nesouhlasit se sloučením obcí Bylnice s Brumovem. K tomuto výsledku následně došlo také jednání obecního zastupitelského sboru.


A ještě doplním několik slov z dopisu MNV Bylnice Okresnímu národnímu výboru ve Valašských Kloboukách ze dne 19. 1. 1950. Tam je mimo jiné uvedeno, že MNV v Bylnici nejeví zájem o sloučení a jsou tam uvedeny důvodu tohoto postoje. Je to např. tehdejší návaznost Bylnice na Sv. Štěpán a na Sv. Sidonii, nebo je poukazováno na skutečnost, že by bylo nutné vybudovat centrální budovu pro úřadovnu MNV ve středu slučovaných obcí.
Průběžně probíhala také společná jednání MNV Brumov a MNV Bylnice. Některá si připomeneme.


25. 3. 1960 – zástupci obou MNV projednali v Bylnici záležitost počtu volebních obvodů po případném sloučení obcí, otázku názvu sloučeného města, číslování domů atd. Došlo také ke shodě, že v případě sloučení bude nutné počítat s větší investiční výstavbou, konkrétně vybudování vodovodu, kanalizace, kulturního zařízení, škol apod.

29. 5. 1963 – jednalo se v Brumově. Byly stanoveny body, které je nutné zpracovat za jednotlivé obce: Řízení zemědělské výroby, provádění správního řízení novým MNV, řešení domovní daně, sloučení a řízení masových organizací, dobudování hřiště TJ Sokol Bylnice, místní doprava, název sloučené obce,...

26. 6. 1963 – byla porovnána zpracovaná stanoviska obou obcí k jednotlivým bodům z jednání z předešlého jednání v Brumově. V řadě věcí došlo ke shodě, další byly řešeny na tomto jednání. Například byly doplněny alternativy na řešení přístavby požární zbrojnice v Bylnici, dobudování hřiště TJ Sokoll v Bylnici či zavedení místní dopravy. Poprvé také došlo ke shodě ve věci názvu nového města Brumov-Bylnice.

Definitivní obrat k dořešení nastal po plenárním zasedání MNV Bylnice dne 12. 2. 1964, kde bylo ze strany Bylnice odsouhlaseno sloučení Brumova a Bylnice. Poměr hlasů: 16 pro, 5 proti.

14. 2. 1964 následovalo plenární zasedání MNV Brumov, kde všichni přítomní členové odsouhlasili toto sloučení. A tím bylo o sloučení rozhodnuto.


Tolik stručný popis dlouhodobého procesu sloučení Brumova a Bylnice. Obce se dohodli na společném názvu Brumov-Bylnice, který byl 24. 3. 1964 schválen radou Jihomoravského krajského národního výboru v Brně. Obce se dále dohodly také na tom, že sídlo MNV bude v místní části Brumov.
V této souvislosti bude pro Vás možná zajímavé, když uvedeme několik řádků z kroniky obce Brumov z roku 1964: „Toto spojení přinese výhody pro obě obce, jak po stránce zásobovací, tak i po stránce kulturní. Je třeba také připomenout, že v zastavovacím plánu je počítáno s výstavbou kulturního domu, několika nových činžovních domů, také v budoucnu nová škola a zdravotní středisko...." Úvaha to byla správná. Hodnocení toho, jak byla naplněna, je na posouzení každého z nás. Na tomto místě je nutné ještě uvést, že posledními starosty v obcích před sloučením, tedy v letech 1960 - 64, byli:
v Bylnici – pan Alois Dorňák a v Brumově pan František Ivaniš.

A nyní se již vrátíme k tomu nejpodstatnějšímu, co patřilo k začátkům nového města Brumova-Bylnice. A tím byly volby do společného Místního národního výboru, které se konaly v neděli 14. 6. 1964. Účast voličů byla vysoká a byli zvoleni všichni navržení kandidáti:
Smolík Ludvík, Rajznauer Jaroslav, Macků Ludvík, Floreš Vladimír, Kříž Oldřich, Cepek Stanislav, Hrnčiřík Stanislav, Lysáček František, Ptáčková Františka, Lysáková Marie, Novák Jaroslav, Kantner Josef, Fojtík Emil, Vitovský Vladimír, Miklas Alois, Zvoníček Ladislav, Fojtík Vladimír, Zvoníček Stanislav, Ivaniš František, Loucký Bedřich, Jedlička František, Formanová Otílie, Moravčíková Růžena, Mrazík Zdeněk, Moravčík Otto, Lysák Emil, Šindýlek Josef, Měšťánek František, Adam Bohuslav, Slabík Jaroslav, Kozubík Jaroslav, Holba František, Hořák Alois, Vaněk Alois, Sába František, Chvátalová Zdena, Ivaniš Josef a Helán Oldřich.
A tím je definitivně potvrzen a dořešen proces slučování.
S účinností od 14. června 1964 slučují se obce Bylnice a Brumov v jednu obec, pro kterou je stanoven název
Brumov-Bylnice

2. 7.. 1964 následovalo první ustavující zasedání MNV Brumov-Bylnice, kde byli mimo jiné zvoleni:
historicky prvním předsedou MNV sloučené obce pan František Ivaniš a tajemníkem MNV pan Stanislav Zvoníček.

V průběhu jednání byl schválen návrh na udělení názvu „Městský národní výbor Brumov-Bylnice" a tento byl postoupen k řešení na ONV. Návrhu bylo vyhověno a s účinností od 1. 1. 1965 získal národní výbor v Brumově – Bylnici označení Městský národní výbor. A nezapomeneme ani na připomenutí jmen těch, kteří od roku 1964 stáli v čele našeho města.

Předsedové Městského NV
1964 - 1976 .......... pan František Ivaniš
1976 - 1986 ........... pan Zdeněk Pavlík
1986 - 1990 ........... pan Ing. Vojtěch Loucký

Starostové města
1990 - 1998 ........... pan Karel Šimšálek
1998 - 2002 ........... pan Zdenek Blanař
2002 - 2006 ........... paní Milena Kovaříková
2006 - dosud ......... pan Zdenek Blanař

Každý z uvedených předsedů MNV či starostů města společně se svými místostarosty, tajemníky, radními, zastupiteli a pracovníky úřadu uskutečnili v našem městě kus práce. A jak jsem výše uvedl, je na každém z nás, jak celé období hodnotí. Život ve sloučené obci přinesl pro občany určitě věci pozitivní, ale také věci, které se části obyvatel nelíbily. Ale to není při soužití a společném hospodaření téměř 6 000 lidí asi nic výjimečného.

A nyní se pokusíme připomenout alespoň něco z toho, co se v Brumově-Bylnici, konkrétně v jeho místních částech Brumov a Bylnice, za těch 50 společných let uskutečnilo či vybudovalo.Kulturní dům,
základní škola včetně tělocvičny a krytého bazénu,
sportovní a rekreační středisko s venkovním plaveckým bazénem,


otevření hradu Brumov pro veřejnost včetně pořádání akcí,
otevření Muzea a informačního centra,
fotbalový stadion v Brumově,
sportovní areál s umělým povrchem,
mateřská školka na sídlišti Družba,
hasičská zbrojnice v Bylnici,
rekonstrukce budovy MěÚ a hasičské zbrojnice v Brumově,
rekonstrukce náměstí,
panelové domy na sídlištích Družba a Rozkvět,
příprava pozemků pro výstavbu nových RD a nových ulic,
zdravotní středisko,
dětská hřiště,
parkovací plochy, nové chodníky a místní komunikace,
smuteční obřadní síň,
plynofikace města,
adaptace KD v Bylnici na Dům dětí a mládeže.A to je jen malá část díla. Každý z Vás si jistě vzpomene na mnoho dalších věcí, ale není možné zde vyjmenovat vše.


Na závěr bychom chtěli městu a všem jeho obyvatelům popřát, aby v dalších letech zažívali hlavně hodně toho dobrého. Všem, kteří budou v dalších letech stát v čele obce přejeme hodně sil, pevných nervů, dobrých nápadů a elánu. Aby dokázali slyšet hlas svých spoluobčanů a následně dělat vše pro uspokojování jejich potřeb.

A ještě malé upozornění.
2. část našich vzpomínek na sloučení Brumova a Bylnice přineseme přesně v den výročí, tedy 14.června.
Na co se můžete těšit?
K otázce sloučení dáme slovo starostovi města a také několika občanům, kteří budou jak z bylnické tak z brumovské části našeho města.
A tady je malá ochutnávka z jednoho příspěvku.

„Brumovjané měli od nepaměti právo tragačovat a vyklepávat na horním a dolním Hrbáči. Mezi dolním Hrbáčem a Svárovem byl problém, tam jsme se potkali s bylničanama, tragače a klepačky letěly do příkopy a my do sebe."


Tak tolik malá ukázka. Jistě se máte na co těšit a věříme, že hlasy našich spoluobčanů Vás zaujmou.

 

Připravil: Slávek Floreš SD- Naše Valašsko info