Reklama

05. 07. 2020

Dnes má svátek: Cyril a Metoděj
středa, 08 říjen 2014 15:49

Město Brumov-Bylnice: Bilance volebního období 2010-2014 z pohledu investičních akcí

Slovo na úvod
Za 4 roky se dá udělat hodně práce. Pokud si chcete udělat objektivní obrázek o práci těch, kteří ve volebním období 2010-2014 stáli ve vedení města a spolu se zaměstnanci MěÚ pracovali na stanovených úkolech, prosím, přečtěte si tento článek až do konce.


Děkujeme

 

Závěr roku 2010

 • Školní jídelna - zateplení fasády, výměna oken a dveří, oprava střechy.

  Hodnota díla 7 mil. Kč, získaná dotace z Min. financí : 4 mil. Kč

 • Venkovní koupaliště – instalace dvoujskluzavky s dojezdovým bazénem.

Hodnota díla byla z větší část uhrazena z dotace MMR ČR – 1, 38 mil. Kč.

Rok 2011

 • Brumov-Bylnice, Sidonie - instalace 3 bezpečnostních kamer na vjezdech do města a vybudování nových komunikací, zpevněných ploch, parkovišť a dětského hřiště v lokalitě Vlára v Sidonii.

Náklady: 4,8 mil. Kč, získaná dotace v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce - 4,3 mil. Kč.

 • Vybudování chodníku po nový most „Na Kapitánce“, včetně části kanalizace a veřejného osvětlení.

Náklady: 1,1 mil. Kč.

 • Vybudování městské turistické ubytovny pro cca 60osob v málo využívaných prostorách ZŠ.

Náklady : 1,5 mil. Kč´.

 • Bývalá národní škola v Brumově – provedena nová zateplená fasáda, vč. instalace nových eurooken a zhotovení střechy z pálené krytiny, hydroizolace vlhkého zdiva a vymalování společných prostor.

Náklady: 3,4 mil. Kč, dotace z Operačního fondu ŽP 1,8 mil. Kč.

 • Životní prostředí - Pro separaci biologických odpadů byl z dotace SFŽP ve výši 90% nákladů pořízen štěpkovač a nosič kontejnerů MAN v hodnotě 3,2 mil. Kč. Dále bylo zakoupeno 112 kusů kontejnerů na tříděný odpad v hodnotě 870 tis. Kč.

 • Lokalita u mlýna v Bylnici – provedeno propojení s hlavním kanalizačním sběračem.

Náklad 100 tis. Kč. Mimo to byla na ČOV propojena také část ul. Březová v Brumově.

 • Sv. Štěpán – díky iniciativě místních hasičů byl opraven vzhled kapličky a její okolí.

 • Zpevnění účelové komunikace k „Cyrilkovi“náklady 1,3 mil. Kč.

 • Položení nového živičného koberce v ul. Blizákovce - náklady 0,5 mil. Kč.

 • Náměstí H. Synkové – zrestaurování Památníku obětem 1. a 2. světové války.

Náklady: 174 tis. Kč, dotace z Min. obrany 138 tis. Kč.

 • Z dalších akci připomeneme alespoň některé:

 • Odkrytí původního zdiva při vstupu na hrad (dotace ze SZIF).

 • Rozšíření kapacity posezení u bufetu na venkovním koupališti.

 • Opravy kanalizačních vpustí na místních komunikacích.

 • Živičný koberec na komunikační spojce od brodu přes Bylničku k MK Říky.

 • Nová vodovodní přípojka s částečnou úpravou sociálního zařízení v budově MŠ Sidonie.

 

Rok 2012

 • Náměstí H. Synkové – realizována 1. etapa regenerace.

Náklady 20 mil. Kč, získaná dotace z evropských fondů ve výši 85%.

 • Náměstí H. Synkové – byla zahájena 2. etapa regenerace, tj. vybudování nových parkovacích stání a části nového mobiliáře, vč. nového veřejného osvětlení v dolní části náměstí.

Náklady: cca 2 mil. Kč.

 • Hrad Brumov – na parkovišti pod hradem byly zmodernizované veřejné WC a na spodním nádvoří hradu bylo vybudováno nové podium.

 • Ul. Kloboucká – zahájena výstavba nového chodníku až po autobusovou zastávku u traktorky, včetně nové dešťové kanalizace, rozšíření silnice I/57 o 1 metr – náklady ve výši cca 0,5 mil. Kč uhradilo po dohodě s městem Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náklady města: 2,4 mil. Kč.

 • Akce k zajištění otevření stavební lokality na ul. Slunečná:

 • MK ze silnice I/57 Horní Hrbáč – úprava křižovatky a komunikace, včetně chodníků, zatrubnění Lánského potoka.

 • Vybudování inženýrských sítí pro 27 nových RD, zhotovení staveništní příjezdové cesty, komunikace v rámci sídliště a sadové úpravy.

 • Položení nového kabelového vedení pro část RD ve stávající zástavbě pod viaduktem a nové kabelové vedení VN nad zahradami stávajících RD a zrušení původního vzdušného vedení VN přes soukromé zahrady.

Náklady: cca 34 mil. Kč.

 • Ul. Svárov – bylo vyřízeno stavební povolení a po dohodě s Řed. Silnic a dálnic ČR byla zajištěna realizace potřebných úprav silnice I/57 (rozšíření a položení nového živičného povrchu), včetně přeložky kanalizace. Náklady města: 400 tis. Kč.

 • Z dalších akcí uvedeme např.:

 • Dokončení účelové komunikace k „Cyrilkovi“.

 • Sidonie - dokončení úprav na Vláře – dobudování veřejného osvětlení, instalace stojanů na kola, výsadba zeleně…. .

 • Sidonie – za vydatné pomoci občanů vybudována nová lávka přes Vlárku a připravena plocha pro instalaci nového autobusového přístřešku na horním konci místní části.

 • Sv. Štěpán – provedeny stavební úpravy objektu bufetu na výletišti a za pomoci obětavých občanů také oprava interiéru kapličky.

 • Opravy havarijního stavu MK pod bývalým koupalištěm v ul. Pluskalova, na příjezdové komunikaci k hromadným garážím na Hrbáči a na účelové komunikaci nad hřbitovem ve směru na Holý vrch.

 • Výměna oken v Domě s pečovatelskou službou.

 • Nové kanalizační připojení objektu městského muzea na hlavní kanalizační sběrač.

 • Výměna vadné vzduchotechniky v bytovém domě č. 1220.

 • Zřízení detašovaného pracoviště mateřské školy v bývalé národní škole. Náklady 500 tis. Kč.

 

Rok 2013

 • Náměstí H. Synkové – dokončena 2. etapa revitalizace vydlážděním části MK a rozšíření parkovacích míst v dolní části náměstí.

 • Vybudování (dokončení)nových chodníků podél silnice I/57:

 • K traktorce.

 • Podél opěrné zdi na ul. Svárov.

 • Od ul. Hliníky k železničnímu nadjezdu.

 • Ul. Pilařská – na MK osazeny scházející silniční obruby a nové dešťové vpusti.

 • Cyklostezka – zahájena výstavba další části v délce 1 km od koupaliště k hasičskému domu v Bylnici, vč., výstavby přemostění Bylničky dřevěným mostem.

Náklady: 8,1 mil. Kč, získaná dotace z evropských fondu - 70% nákladů.

 • Tělocvična ZŠ – instalace pružného povrchu, zateplení severní fasády a instalace plastových oken. Hodnota díla: cca 3 mil. Kč.

 • Venkovní koupaliště – do provozu uveden nový letní bar v hodnotě díla 400 tis.Kč.

 • Dům dětí a mládeže, Kulturní dům na Družbě, Objekt č. 9 na Vláře.

U všech tří objektů v majetku města byl proveden široký rozsah prací, které vedly ke snížení jejich energetické náročnosti, a to: výměna oken a vnějších dveří, zateplení budov, nová fasáda, u KD došlo navíc k opravě střechy, u Domu dětí a mládeže byla rovněž opravena střecha, včetně jejího nového pokrytí, dále byla provedena změna systému vytápěním z uhlí na ekologické peletky, což bude znamenat mimo jiné i to, že občané nebudou obtěžováni nepříjemným kouřem.

Náklady všech tří akcí: cca 10 mil. Kč. Získaná dotace ze SFŽP cca 6 mil. Kč.

 • Příprava nových stavebních míst – přeložka kanalizačního sběrače v ul. Říky.

Po dohodě s Vodovody a kanalizacemi Zlín a.s. bylo na jejich náklady provedeno přeložení hlavního kanalizačního sběrače v ul. Říky.

Díky této akci a vzájemné spolupráci mezi městem, VaKem Zlín a.s. a potažmo také s Moravskou vodárenskou byly v rozpočtu města ušetřeny finanční náklady potřebné na realizaci této akce, konkrétně cca 1,5 mil. Kč.

Realizace akce dále umožnila:

Dořešení možnosti odkanalizování stávajících rodinných domů Na Mýtě prodloužením kanalizace z ul. Zahrádky (vč. vodovodu)přípravu této lokality na budoucí výstavbu nových RD.

Z dalších akcí uvádíme:

 • Instalace vodoměrů v Domě s pečovatelskou službou

 • Výměna oken v Hasičském domě ve Svatém Štěpáně

 • Nové vstupní dveře v bytovém domě č. 1220

 • Bezbariérový nájezd do MŠ Družba

 • Opravy účelových komunikací na Březové a Na Vyhlídce (zde sponzoroval soukromý subjekt)

 • Nová autobusová čekárna v horní části Sidonie (poděkování zaslouží i sponzor ze Slovenska)

 • Dotacemi podpořený nákup nového požárního vozidla pro SDH Brumov (v hodnotě 5,5 mil. Kč)

 • Nový rozhlasový systém v rámci protipovodňového varovného systému (2,4 mil. Kč)

 • Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Družba a Rozkvět (náklady cca 700 tis. Kč) atd.

 

Rok 2014

 • Hrad Brumov – obnova hospodářského objektu na spodním nádvoří. Hodnota 1,5 mil. Kč.

 • Ul. Kramolišova – rekonstrukce lokality od pošty až po most nad hřbitovem – nová komunikace, ve spolupráci s Vak Zlín také kanalizace a vodovod: to vše znamená také napojení nové stavební lokality na tuto infrastrukturu.

Náklady: cca 8,5mil. Kč, Dotace 7 mil. Kč, 1,5 mil. Kč uhrazeno městem a Vak Zlín.

 • KD Svatý Štěpán a bývala škola v Bylnici – nové zateplené fasády a výměna oken a dveří.

 • Stacionář pro seniory – provedeno zateplení fasádynáklady 500 tis. Kč z rozpočtu města.

 • Městské muzeum –

 • provedena obnova střešního pláště s novou pálenou krytinou

 • pro rok 2015 zajištěna dotace ze SFŽP na zateplení fasády

 • Objekt „Sadílkovo“ na náměstí - obnova střešního pláště s novou pálenou krytinou. -náklady na „Sadílkovo a opravu střechy Muzea – cca 1 mil. Kč.

 • Školní plavecký bazén – sanace prosakující betonové vanynáklady 1 mil. Kč.

 • Základní škola – provádí se rekonstrukce havarijního stavu sprch a šaten v tělocvičně ZŠ.

 • Rekonstrukce chodníků – provedeno podél silnice I/57 od Svárova až po bývalou měšťanku.

 • Sv. Štěpán – sanace opěrné zdi za budovou hasičské zbrojnice.

 

Rekapitulace
Město ve volebním období 2010-2014 pozvedlo úroveň standartu své vybavenosti, určitě zkrásnělo díky úpravám řady zanedbaných objektů a účinně se zapojilo také do řady projektů i v přeshraniční spolupráci. K tomu maximálně využívalo dotací z evropských i státních fondů, případně zajištění spolufinancování jiných subjektů.

Výsledek volebního období 2010 - 2014:

získání nového či obnoveného majetku v hodnotě přesahující
100 mil. Kč.

 

 

A co jsme připravili pro další období?

 • K řešení nového zastupitelstva je připravena dokumentace k výstavbě obytného domu formou rekonstrukce bývalé měšťanky, kde by mělo být 21 nových malometrážních bytů zaměřených převážně pro bydlení seniorů.

 • Hrad Brumov - úprava přístupové cesty na hrad včetně vybudování nových schodů.

Náklady: cca 4 mil. Kč, z toho bude 85% uhrazeno z dotace Regionálního operačního programu. Akce bude zahájena ještě v letošním roce.

 • Cyklostezka

 • Připravena další část, a to s přemostěním Vláry za pilou. Hodnota 10 mil. Kč. Čeká se na schválení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

 • Jsou připraveny projekty pro územní rozhodnutí na výstavbu zbývajících částí neregionální cyklostezky Bečva – Vlára - , tedy na úsek od Valašských Klobouk až do Sidonie.

 • V úrovni dokumentace pro územní řízení je připraveno řešení okružní křižovatky u MEZu.

 • Připravena dokumentace i s územním rozhodnutím na dokončení ochranné protipovodňové hráze od Pálenice v Bylnici.

 • Je legislativně ošetřena a připravena generální oprava tělocvičny u ZŠ, jejíž součástí bude také přístavba kuželny a přestavba na sportovní halu. V tomto případě se čeká na možnou dotaci.

 • Společně s VaK Zlín je připravena k zahájení ještě v letošním roce stavba veřejného vodovodu v lokalitě Lůčky – Na Poříčí.

 

Závěr

Volební období končí, volby nového zastupitelstva jsou před námi.
Děkujeme všem, kteří nás při výkonu našich funkcí jakýmkoliv způsobem podpořili. Současně přejeme novému zastupitelstvu, aby se mu práce pro naše město dařila. Zastupitelům přejeme pevné nervy a co nejvíce správných rozhodnutí.

Za vedení města:

Zdenek Blanař, starosta města
Václav Bližňák, místostarosta města

 

 

 

reklama