Reklama

23. 01. 2021

Dnes má svátek: Zdeněk
středa, 08 březen 2017 22:59

Brumov-Bylnice: Rozpočet města na rok 2017

BRUMOV-BYLNICE - Rozdělení finančních prostředků ovlivní činnost města v řadě oblastí, včetně té, která občany asi nejvíce zajímá, oblasti investic a rozvoje města. Pokud Vás zajímá, jak jsou finanční prostředky rozděleny, jak město v rámci svých možností bude pomáhat sportu, kultuře a dalším oblastem, věnujte článku trochu svého času.

 

 

ROZPOČET MĚSTA BRUMOV- BYLNICE NA ROK 2017


Na úvod přehled stavu účtů města k 31. 12. 2016

Běžný účet u České spořitelny a.s............................................... 32 073 812 Kč
BÚ Fondu regenerace a obnovy MPZ a Sociálního fondu , ČS, a.s. ....... 122 178 Kč
Běžné účty ČNB ................................................................... 93 442 Kč
Devizový účet(EUR), ČS, a.s. ................................................... 60 768 Kč
Fio Banka, a.s. ..................................................................... 3 494 Kč
Komerční banka, a.s. (na poplatky úvěru) ..................................... 209 383 Kč

Celkem: 32 563 079 Kč

A nyní již k číslům rozpočtu na r. 2017

Celkové příjmy Města Brumov-Bylnice na rok 2017 jsou stanoveny ve výši 94 190 900 Kč
Celkové výdaje na rok 2017 jsou stanoveny ve výši 121 393 000 Kč
Saldo příjmů a výdajů - 27 202 100 Kč


A protože občany vždy nejvíce zajímá na co prostředky města budou vynaloženy, předkládáme Vám v krátkosti to nejpodstatnější právě z oblasti plánovaných výdajů města .


Nejprve finanční náklady města v oblasti připravovaných investic.
1 500 000 Kč - Úpravy místní komunikace, úpravy u autobusového nádraží u MEZu(v rámci akce Okružní křižovatka I/57 a III/50736)
2 000 000 Kč – rek.mostů v ul. Fr. Louckého (celk. nákl. 5 350 000 Kč, dotace 3 350 000 Kč)
200 000 Kč – projektová příprava dopravního obchvatu ul. Pilařská
1 500 000 Kč – cyklostezka, část úseku Bylnice-Sv. Štěpán (real. v případě získání dotace 85%)
4 500 000 Kč – cyklostezka, úsek Brumov-Val. Klob.
600 000 Kč – cyklostezka, úsek Sv. Štěpán-Sidonie - investiční příprava
1 700 000 Kč – parkoviště v rámci města
400 000 Kč – chodník ul. Široká(pravá strana) – inv. příprava
1 000 000 Kč – úpravy vjezdu z areálu muzea do ul. Podzámčí, úprava zdi
1 460 000 Kč – opravy chodníků ve Sv. Štěpánu a v Sidonii
1 500 000 Kč – doplatek na výstavbu chodníků na ul, Vlárská
140 000 Kč – autobusové přístřešky (u KD a Sidonie-Vlárský průsmyk)
250 000 Kč – dokončení autobusové zastávky u MŠ ve Sv. Štěpánu
300 000 Kč – veřejný vodovod Sidonie – investiční příprava
300 000 Kč - soustava Domovních čističek odpadních vod Sidonie – investiční příprava
550 000 Kč – dokončení kanalizace ve městě
120 000 Kč – odvodnění ul. Slunečná
290 000 Kč – rozšíření veřejné kanalizace na Dolním Hrbáči
900 000 Kč – hrad-úpravy amfiteátru a obnova hradeb(real. v případě získání 85% dotace)
800 000 Kč – víceúčelové hřiště na Rozkvětu – dokončení(oddech. plochy a zázemí)
2 110 000 Kč – víceúč.hřiště Pod Strání (celk. nákl. 4 100 000 Kč, dotace ze ZK 1 990 000 Kč)
480 000 Kč – rekonstrukce dětského hřiště v sídl. Družba
200 000 Kč – úpr. hřiště v ul. Slunečná a zpevnění plochy vedle ten. kurtů ve Sv. Štěpánu
800 000 Kč – sport. a rekreační areál (koupaliště) – technol. ohřevu vody - tepel. čerpadla
450 000 Kč - - „ - - zřízení místnosti první pomoci
15 500 000 Kč – bytový dům „Měšťanka“ – dofinancování
1 260 000 Kč – objekt obč. vybavenosti Sidonie č. 44 – zateplení(real. v případě získ. dotace)
150 000 Kč – bývala pošta v Sidonii č. 9 – dokončení stav. úprav
400 000 Kč – rekonstrukce kolumbária na hřbitově
300 000 Kč – dokončení rekonstrukce veř. WC na hřbitově
750 000 Kč – technické zhodnocení veř. osvětlení (v případě získání dotace 50%)
3 500 000 Kč – ZTV Říky – příprava stav. míst - projektová dokumentace a realizace

A teď několik dalších zajímavých čísel výdajové části rozpočtu.
7 540 000 Kč – vzdělávání a školské služby, neinvestiční příspěvky: pro MŠ 1 240 000 Kč a pro ZŠ 6 300 000 Kč
1 500 000 Kč – ZŠ B-B, systém regulace topení v ZŠ a osvětlení tělocvičny
1 447 000 Kč – inv. transfer pro ZŠ-účast na projektech INTERREG V-A SR-ČR


9 508 000 Kč – kultura, církve a sdělovací prostředky, tj. např. výdaje spojené s činností Kulturního domu B-B a Sv. Štěpán(včetně modernizace jeviště, zabezpečení proti požáru, uvedení kinorámu do provozu, zajištění nového projekčního plátna či opravy odpadů v KD Sv. Štěpán), dále s provozem knihovny, muzea, hradu(včetně nutných oprav), dotace na opravu kostela(kulturní památka), dále výdaje na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého na Kopanici, na pořádání Farmářských trhů, na Městský zpravodaj, na kulturní akce města(rozsvěcování vánočního stromu, SMBK, ples, hodový koncert), neinvestiční příspěvky pro jednotlivce a neziskové organizace na kulturní činnost, příspěvek pro KFA na akce pořádané v rámci 70. výročí založení či na činnost Sboru pro občanské záležitosti.


575 000 Kč – příspěvek na dopravní územní obslužnost (příspěvek Zlínskému kraji)


5 006 000 Kč – tělovýchova a zájmová činnost: revize a opravy stávajících dětských hřišť, akce pořádané sportovní komisí, neinvestiční transfery pro SK Bylnice (240 000 Kč) , FC ELSEREMO Brumov (620 000 Kč), Hokejový Club BBSS (650 000 Kč), spolkům na sportovní činnost a akce (430 000 Kč), dále neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou org. Dům dětí a mládeže (821 000 Kč), výdaje na ostatní zájmovou činnost a rekreaci - Sportovní a rekreační areál (1 950 000 Kč).....


1 311 000 Kč – zdravotnictví : provozní náklady a opravy na zdr. středisku(výměna podlahové krytiny ve II. podlaží, úpravy elektroinstalace, malování, úpravy stříšky nad chodníkem, příspěvky zdrav. zařízením v regionu,...


11 500 000 Kč – bydlení, komunální služby, územní rozvoj: provozní náklady a opravy v bytovém a nebytovém hospodářství města (včetně „Měšťanky“) 3 645 000 Kč, výdaje na provoz veřejného osvětlení 1 200 000 Kč, pohřebnictví, neinvestiční příspěvek pro Služby města 5 500 000 Kč, opravy a údržba ve Sv. Štěpánu a v Sidonii 320 000 Kč...


4 655 000 Kč – ochrana životního prostředí: sběr a svoz nebezpečných odpadů 103 000 Kč, sběr a svoz komunálních odpadů 4 000 000 Kč, výdaje na údržbu městských pozemků 350 000 Kč....


956 000 Kč – sociální služby: např. neinvestiční příspěvky pro Charitu VK na provoz stacionáře v B-B, dále příspěvky pro Malenku, Klub důchodců či pro sociální zařízení v regionu ....


780 000 Kč – požární ochrana a integrovaný záchranný systém: příspěvek pro jednotlivé SDH ve městě: SDH Brumov 280 000 Kč, SDH Bylnice 360 000 Kč, SDH Sv. Štěpán 90 000 Kč...


16 661 000 Kč – státní správa a územní samospráva: zastupitelstvo obce 2 379 000 Kč (odměny, odvody soc. a zdr. pojištění, školení, cestovné....) , činnost místní správy 14 282 000 Kč ....... výdaje na mzdy, odvody sociálního, zdravotního a úrazového pojištění, školení, cestovné, nákup materiálu, výdaje na energie, na opravy a údržbu, na konzultační, právní, programátorské, bankovní a další služby.....


Tolik základní informace z rozpočtu města na rok 2017, zaměřené hlavně na výdajovou stránku.
Kompletní znění rozpočtu je k nahlédnutí zde.

 

Naše Valašsko.info - Slávek SD