Reklama

05. 07. 2020

Dnes má svátek: Cyril a Metoděj
pondělí, 01 říjen 2018 23:50

Informace pro voliče ke komunálním volbám

Volby do zastupitelstev měst a obcí se konají v pátek 5. a v sobotu 6. října. V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého bydliště.

 
Doba konání voleb:
pátek 5. října 2018 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobotu 6. října 2018 v době do 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Hlasování
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občané České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, např. ze zdravotních důvodů, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva města.

Tři různé způsoby hlasování:

 • Volič může volit jednu volební stranu tím, že označí křížkem v rámečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany tuto volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku. K jednotlivě označeným kandidátům zakřížkované strany se nepřihlíží. (Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný).
 • Volič může volit jednotlivé kandidáty tím, že označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik, kolik se volí členů zastupitelstva města.
 • Volič může oba způsoby kombinovat, a to tak, že označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta, další kandidáty, pro které hlasuje, a to v ostatních volebních stranách. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
  Příklad: ve městě se volí 21 členů zastupitelstva, volič označí volební stranu s 21 kandidáty a kromě toho označí křížkem před jménem ještě 9 kandidátů ze sloupců dalších volebních stran. tzn. (21-9=12) označené volební straně je dáno 12 hlasů, a to pro kandidáty na prvních dvanácti místech. (Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je počet zastupitelů, byl by takový hlas neplatný).

 

 • Hlas voliče je neplatný:
  - jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
  - označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu - označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů než je počet volených  zastupitelů
  - jestliže lístek nebyl vložen do obálky
  - jestliže je hlasovací lístek přetržený
  - je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2018
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se budou konat 5. a 6. října 2018 společně s volbami do zastupitelstev obcí. Bude se volit třetina Senátu ve 27 volebních obvodech. Kandidát je zvolen již v prvním kole, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud žádný kandidát nadpoloviční většinu nezíská, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola volby. V druhém kole (12. a 13. října 2018) je pak zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů.

 

 -tz-

 


reklama