Vytisknout tuto stránku
pondělí, 11 květen 2020 16:46

Josef Zicha: Chceme obcím pomoci s napojením na skupinové vodovody

Za strategický rozvoj a územní plánování zodpovídá v krajské radě náměstek hejtmana Josef Zicha. Jak se daří pokračovat v obnově Ploštiny, kde má v roce 2022 vzniknout moderní Památník tragédie? Jak běží příprava výstavby vodního díla Vlachovice? Má již kraj připravenu strategii rozvoje do dalších deseti let? Zeptali jsme se v rozhovoru.


Podílíte se na přípravě investičního záměru obnovy pietního místa na Ploštině. V jaké fázi jsou práce na tomto projektu?
Momentálně připravujeme výběrové řízení na firmu, která bude provádět stavbu. Během minulých měsíců byly podle návrhu projektantů zapracovány různé úpravy jednotlivých objektů, abychom naplnili funkčnost celého areálu, neboť od přípravy projektu a podání žádosti o dotaci uběhl nějaký čas a za tu dobu se změnily i ceny stavebních prací. Na to jsme reagovali tím, že jsme záměr přizpůsobili finančním možnostem. Zároveň jsme podali žádosti na tři další související projekty, zaměřené především na vzdělávání, aby všechny věkové skupiny dětí mohly na Ploštině absolvovat zajímavé edukativní programy založené na principu virtuální reality. Vše pokračuje tak, aby v roce 2022 mohl být Památník ve své moderní podobě otevřen veřejnosti. Kromě toho usilujeme o vytvoření sítě cyklostezek v této lokalitě, provázaných s příhraniční cyklotrasou Bevlava (Bečva – Vlára – Váh). Ta se perspektivně napojí i na cyklostezku, která bude součástí vodního díla Vlachovice.

Právě ve výstavběvodního díla Vlachovice se významně angažujete. Co se momentálně děje kolem této přehrady?
Provoz přehrady má být spuštěn v létě roku 2030. Povodí Moravy jako investor zahájilo výkup nemovitostí a pozemků, na který je vyčleněno 705 milionů korun. Výkupy mají být dokončeny do roku 2023. Dále byla pořízena Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje ČR z důvodu naléhavého veřejného zájmu pro realizaci vodního zdroje sloužícího primárně k zásobování obyvatel Zlínska pitnou vodou. Na tento vládní dokument schválený v září 2019 navazují i Zásady územního rozvoje Zlínského kraje. Minimálně dvakrát za měsíc probíhají jednání za účasti starostů dotčených obcí a Povodí Moravy. V současné době se připravují výběrová řízení na projekční firmy, které budou řešit např. opatření přírodě blízké péči, dále čistírny odpadních vod, přeložky inženýrských sítí a probíhají také další přípravné kroky k zachycení dešťových vod v jednotlivých obcích.

V současné době je sice v České republice dostatek vody v nádržích, ale vyvstává problém se spodními vodami. Činí kraj nějaká opatření na pomoc obcím?
V souvislosti s nedostatkem vody v uplynulém období jsme připravili dotační program na pořízení projektových dokumentací pro obce do 2 tisíc obyvatel. Vloni jsme obeslali všech 307 obcí ve Zlínském kraji dotazníkem ohledně problémů s vodou a během tří dnů nám odpovědělo 108 obcí, tedy třetina z jejich celkového počtu. Chceme proto přispět na projektové dokumentace v souvislosti s napojováním obcí na skupinové vodovody, aby tam, kde tento problém řeší, neváhali, a připravili si dokumentaci potřebnou k žádosti o dotace na napojení.

Kolik obcí se ve Zlínském kraji potýká se závažným nedostatkem vody?
V kraji je devět obcí, které vůbec nemají vodovod, desítky obcí využívají vlastní zdroje nebo jim chybí napojení některých částí. Vloni se stal případ v Nedašově Lhotě, kde došla voda, což museli řešit jejím dovozem z Brumova, ovšem to bylo finančně velmi náročné. Na základě této zkušenosti začaly obce v okolí okamžitě připravovat projekt napojení na skupinový vodovod z Brumova. Společně s Povodím Moravy a s VAK Zlín jsme vytvořili pracovní skupinu, která se bude zabývat možností propojení vodních nádrží Stanovnice, Bojkovice, Ludkovice, Slušovice a dalších vodních zdrojů s budoucí přehradou Vlachovice, kde bude i úpravna vody. V případě potřeby, kdyby vznikl na některé vodárenské nádrži problém, mohly by si vzájemně pomoci s vodou. Současná spotřeba vody ve Zlínském kraji je 1000 litrů za sekundu a vodní dílo Vlachovice má dávat až 350 litrů za sekundu, tudíž by se mohla pokrýt až třetina celkové spotřeby vody v kraji.

V květnu bude zastupitelstvo jednat o Strategii rozvoje Zlínského kraje do roku 2030? V čem je tento materiál důležitý?
Je to základní krajský strategický rozvojový dokument pro období dalších deseti let, který definuje hlavní směry rozvoje území v dlouhodobém horizontu. Protože se jedná o značně širokou problematiku, stanovuje 15 specifických cílů rozvoje, pokrývající všechny oblasti života kraje, od ekonomiky a trhu práce přes rozvoj lidského potenciálu až po infrastrukturu a kvalitu životního prostředí. Tento dokument obsahuje rozsáhlou analýzu stavu a vývoje jednotlivých stránek hospodářské a sociální situace kraje, která je sama o sobě zajímavá množstvím shromážděných údajů. Zároveň nabízí východiska pro popis silných a slabých stránek kraje včetně nástinu finančních možností k získání představy o disponibilních zdrojích a o možných trendech vývoje v ekonomické oblasti.

Za rozhovor poděkovala Helena Mráčková
foto- Jiří Balát